GUEST

Sabtu, 30 Januari 2010

"LURUS DAN RAPATKAN SAF"

"Lurus dan rapatkan saf, serta penuhkan saf di hadapan, pastikan tumit anda sebaris dengan jemaah yang lain"

Dialog ini adalah peringatann yang sering diberikan imam kepada para makmum sebelum mengangkat takbiratul ihram. Namun, kebanyakan imam lupa, terlupa atau tidak sengaja untuk memberi peringatan berikut :

"Pastikan kaki anda dengan bahu anda menyentuh jemaah lain"

Memelihara Saf dengan Sebaik Mungkin

Antara sunnah yang sering diabaikan oleh para jemaah sama ada di surau atau masjid adalah memastikan kaki dan bahu mereka bersentuhan dengan makmum di sebelahnya. Hal ini mungkin nampak kecil, namun ia telah dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka bersolat di belakang Rasulullah SAW.

Hadith pertama :

Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (2/176 dengan syarah fathul Bari), Imam Ahmad (3/182), Imam Mukhlis (al-Fawaid juz 1/10/2), dari beberapa jalur yang berasal dari Humaid ath-Thawil, dari Anas bin Malik r.a. yang menuturkan :

Solat telah diiqamati, lalu Rasulullah SAW menghadap kepada kami lalu bersabda :


" Tegakkanlah barisan, dan tetaplah, sesungguhnya aku dapat melihat kalian daripada balik punggungku"

Sementara itu, Imam Bukhari dalam riwayat lain menyatakan ucapan dengan tambahan redaksi berikut :
"Seseorang di antara kami menempelkan bahunya dengan bahu kawannya(makmum di sebelah) dan menempelkan kakinya dengan kaki kawannya(makmum di sebelah)

Hadith kedua :

Hadith yang ditakhrij oleh Abu dawud (hadith no 662) , imam Ahmad (396), Imam Ahmad (4/276) dan Ad-Daulabi dalam al-Jadali, Husain bin Harith menceritakan :

"saya mendengar Nu'man bin Thabit berkata :

Rasulullah SAW menghadap ke arah jemaah dan bersabda :


"Rapatkanlah barisanmu (tiga kali), Demi Allah, kalian akan menegakkan barisan, atau Allah akan membuat hati kalian saling berselisish" Lalu Nu'man berkata :

"Lalu saya melihat masing-masing jemaah menempelkan bahunya ke bahu kawannya, dan kakinya ke kaki kawannya"

hadith di atas disohihkan oleh al-Albani dalam Silsilah hadith Sohihah (1/69), hadith ke-32

"Begitulah petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam hal merapatkan saf dalam solat berjemaah. Kini, ramai yang menganggap remeh sedangkan daripada kedua-dua hadith di atas jelas betapa seriusnya Baginda dan para sahabat dalam hal memelihara saf ketika solat berjemaah"

Jumaat, 29 Januari 2010

Aina Allah?

Tuduhan yang sering dilemparkan oleh Ahlul Bid'ah terhadap Ahlus Sunnah adalah tuduhan tajsim (menjisimkan) dan tasybih (menyamakan) zat Allah dengan makhluk. Apa yang lebih malang, syubhat-syubhat ini dibuat dengan mendatangkan fakta-fakta yang mengelirukan, malah lebih mendahulukan akal daripada nas-nas sohih. Contohnya dalam masalah istiwa' Allah atas 'Arasy. Sebahagiannya menuduh Ahlus Sunnah menisbatkan Allah itu berhajat kepada makhluk, mentajsimkan zat Allah dan sebagainya. Sebelum itu, mari kita perhatikan hadith-hadith yang menyokong hujah bahawa Allah S.W.T. istiwa atas 'Arasy.

Hadith pertama :

Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulaimi r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bertanya kepada seorang hamba wanita

"Di manakah Allah?" Hamba itu menjawab : "Di atas langit". Baginda bertanya lagi, "Siapakah saya?" Hamba itu menjawab "Anda Rasulullah SAW", Maka baginda bersabda, "Bebaskan dia, kerana sesungguhnya dia adalah seorang mukminah"

Apa pula kata Imam Adz-Zahabi?

"Hadith ini sohih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa'ei, serta tidak hanya satu orang dari kalangan Imam yang memuatkannya di dalam karya-karya mereka. Semua memperlakukannya sebagaimana datangnya, tidak ada yang cuba melakukan tahrif dan takwil"(manhaj al-Imam Asy-Syafi'e Rahimahullah Ta'ala fii Itsbat al-Aqidah;Dr. Muhammad bin A.W. al-'Aqil, ms.431, Aina Allah;Hairi Nonchi ms. 14)

Dalam surah Thoha ayat ke 5 ada menyatakan mengenai perihal istiwa Allah atas 'Arasy.
"Yang Maha Pemurah, beristiwa atas 'Arasy"

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah r.a.

"Sifat ini disebutkan oleh Allah di tujuh tempat dalam kitabNya dan kita meyakini apa yang telah ditegaskan oleh Allah terhadap diriNya, bahawa Dia benar-benar bersemayam dengan sifat bersemayam yang layak bagiNya" (Syarah al-Aqidah al-Wasatiyyah, Ibnu Taimiyyah, oleh Syaikh Sa'id bin Ali bin Wahfi al-Qahthaniy, ms 53-54)

Begitu juga dengan ayat berikut( Surah al-A'raf ayat 7) :


Sehubungan dengan ayat itu, beginilah pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Kathir :

"Sehubungan dengan ayat ini, para ulama mempunyai banyak pendapat. Namun sehubungan dengan ini, kami hanya meniti cara yang dipakai oleh mazhab ulama Salaf As-Soleh seperti Malik, Auza'i, As-Sauri, Al-Lais ibnu Sa'd, As-Syafie, Ahmad, dan Ishaq Ibnu Rahawaih serta lain-lainnya dari kalangan para imam kaum muslimin, baik yang terdahul mahupun yang terkemudian. Iaitu dengan tanpa memberikan gambaran, penyerupaan, juga tanpa mengaburkan pengertiannya"(Tafsir Ibnu Kathir, juz 8, ms 353)

Adakah dengan penetapan Allah istiwa' atas 'Arasy menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk??

Lihatlah jawaban Imam Ibnu Kathir :

"Semua apa yang digambarkan oleh Allah SWT mengenai diriNya, juga apa yang digambarkan oleh RasulNya bukanlah termasuk dalam pengertian penyerupaan (tasybih). Jelasnya, barangsiapa yang meyakini Allah sesuai dengan apa yang diwahyukan melalui ayat-ayat yang jelas dan hadith-hadith yang sahih, kemudian diertikan sesuai dengan keagungan Allah dan meniadakan dari zat Allah sifat-sifat kekurangan, maka dia telah memperoleh hidayah
(Tafsir Ibnu Kathir, juz 8, ms 354)

Sesungguhnya penetapan Allah Istiwa di atas 'Arasy bukanlah bermakna kita menjisimkan Allah dan sebagainya seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Malah, ingatlah bahawa tiada suatupun yang menyerupaiNya. Janganlah kita menggunakan akal dalam mencari kesempurnaan Allah sehingga mengingkari nas-nas dan wahyu Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura : 11 ;

Mudah-mudahan kita akan sentiasa beroleh taufik dan hidayahNya. Insya AllahSabtu, 16 Januari 2010

Hijrah

Memelihara diri dan kemaslahatan agama adalah perkara yang sangat utama dalam kehidupan seseorang Muslim. Sehinggakan ada ulama yang melarang tinggal di negara Kuffar kerana dikhuatiri tidak akan dapat menampakkan syiar agamanya. Hal ini lebih sinonim disebutkan sebagai 'hijrah'. Walaupun Maal Hijrah telah lama berlalu, namun rasanya masih belum terlewat untuk kita memahami dan menghayati semula pengertian hijrah. Terdapat banyak dalil yang menyeru kita untuk melakukan hijrah. Hijrah juga terbahagi kepada beberapa jenis :

Hijrah tempat :
Ia diwajibkan andai kata seseorang Muslim tidak dapat menampakkan syiar Islam apabila ia hidup di tengah-tengah masyarakat Kuffar dan khuatir keselamatan diri dan agamanya terancam.

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

”Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya: "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?". Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". Orang-orang itu tempatnya neraka Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali” (An-Nisaa :97)

Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan berkenaan ayat ini : Ayat yang mulia ini turun mencakupi setiap orang yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik, sedangkan ia mampu hijrah dan dia tidak mampu menegakkan agamanya, maka sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri dan melakukan keharaman dengan ijma' ulama dan berdasarkan ketegasan ayat ini.( Tafsir Ibnu Kathir, juz 5, m/s 422)

Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan : "Ini adalah ancaman yang sangat keras, yang menunjukkan wajib, sebab menegakkan kewajiban agama adalah wajib bagi mereka yang mampu, sedangkan tidak mungkin hal itu terpenuhi kecuali dengan hijrah, maka hijrahnya menjadi wajib" (Al-Mughni 8/457, dipetik dari blog http://Abul-Jauzaa.blogspot.com/ )

Hal ini juga merupakan peringatan akan larangan untuk sengaja bersenang-lenang tinggal di negeri Kafir melainkan ada tujuan-tujuan yang tertentu seperti belajar, memenuhi undangan, atau untuk tujuan berdakwah.

Syaikh Muhammad bin Solih al-Uthaimeen rahimahullah berkata :

”Tinggal di negeri kafir sangat berbahaya sekali bagi agama seorang muslim, akhlaq, dan adabnya. Kami telah menyaksikan dan juga selain kami, betapa banyak kalangan yang tinggal bersama mereka kemudian pulang menjadi orang-orang fasiq. Bahkan ada yang murtad dari agama Islam. Kita berlndung kepada Allah. Sehingga mereka menolak agama Allah dan mencela agama Islam serta orang-orang yang berpegang kepada agama Islam. Oleh karena itu, harus hati-hati dan dibuat persyaratan agar tidak terjatuh dalam kubang kehancuran tersebut. Jadi, tinggal di negeri kafir harus terpenuhi dua syarat utama :

Pertama : Terjaga agamanya orang tersebut, dimana dia memiliki ilmu dan iman sehingga dia bisa tegar di atas agamanya dan dapat menangkis segala kerancuan dan penyimpangan, serta menampakkan permusuhan terhadap orang-orang kafir, karena loyalitas kepada mereka bertentangan dengan keimanan.

Kedua : Dia mampu menampakkan agamanya dengan menjalankan syi’ar-syi’ar Islam tanpa ada larangan seperti melaksanakan shalat Jum’at, jama’ah, zakat, puasa, haji, dan syi’ar-syi’ar yang lainnya. Bila dia tidak mampu untuk menegakkannya, maka tidak boleh baginya untuk tinggal di sana dan dia wajib hijrah”.( Syarh Tsalaatsatil-Ushul hal. 131-134 oleh Ibnu ’Utsaimin, dipetik dari blog http://Abul-Jauzaa.blogspot.com/ )

Hijrah 'Amal :

Yakni hijrah daripada amalan yang buruk kepada amalan yang baik. Ataupun, suatu hijrah untuk memperbaiki diri, daripada buruk menjadi baik, atau daripada baik menjadi lebih baik. Yakni daripada sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru radiallahu anhu.


وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ
”Dan Al-Muhaajir adalah orang yang meninggalkan larangan Allah”

Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan : "Seakan-akan orang yang berhijrah diperintahkan seperti itu, agar tidak hanya berhijrah tempat sahaja, tetapi lebih daripada itu,mereka benar-benar melaksanakan perintah syariat dan meninggalkan larangannya. Memang orang yang meninggalkan larangan Allah itu bererti ia telah melaksanakan hakikat hijrah" ( Fathul Bari jilid 1 : 90 )

Begitulah sedikit sebanyak perkongsian untuk sama-sama kita memuhasabahkan diri kita akan pengertian hijrah. Maka, sewajarnya kita menghayati semula erti Hijrah itu sendiri, bukan sekadar sibuk meraikan Maal Hijrah sedangkan tidak pernah pun dari kalangan Salaf As-Soleh merayakan perayaan itu. Perkara yang patut dimbil pelajaran adalah hakikat Hijrah Baginda SAW dan makna hijrah itu sendiri


Jumaat, 8 Januari 2010

Umat Islam suka benda kulit..

Isu penggunaan nama 'Allah' oleh sesetengah pihak di pandang sebagai sesuatu yang sangat sensitif. Ia membangkitkan semangat juang umat Islam di Malaysia supaya bangkit menentang penggunaan nama 'Allah' oleh non-Muslim walhal kalau kita pergi di negara-negara Arab seperti di Arab Saudi, umat Kristiannya juga menggelarkan Tuhan mereka sebagai 'Allah'. Sebelum nie juga kecoh dengan permasalahan seorang tokoh politik sebelum ini yang menggunakan kalimah ayat Quran dalam ucapannya dan dibantah oleh sesetengah pihak yang 'tiba-tiba sahaja sensitif' sedangkan sebelum nie, hal-hal agama dianggap sebagai perkara picisan sahaja atau sekadar penyedap rasa untuk sesuatu program bertaraf MEGA.

Dalam hal ini, penulis tidaklah bersikap menyokong penggunaan nama Allah oleh Kaum Kuffar yang mungkin mereka ada agenda tertentu atau bertujuan menyebarkan agenda 'Pluralisme'. Namun penulis lebih-lebih lagi tidak bersetuju dengan tindakan bodoh segelintir puak yang menyerang dua buah gereja Kristian yang terletak di Desa Melawati, Kuala Lumpur dan Jalan Templer, Petaling Jaya. Kebodohan-kebodohan sebeginilah yang menyebabkan umat Islam terus diperlekeh sebagai puak terrorist, pengganas dan sebagainya. Bila dituduh, kita melenting dan terus mengatakan 'Islam ni agama yang aman' tetapi tindakan sebahagian 'puak jahiliyyah' inilah yang menyebabkan Islam terus dilabel sedemikian rupa.

Suatu hal yang lebih mengecewakan, mereka marah dengan penggunaan nama 'Allah' oleh non-Muslim, namun adakah kita sebagai Muslim yang sejati benar-benar telah menjaga kalimah 'Allah' dan menegakkan kalimah 'Allah' dengan kalimah 'Laa Ilah illa ALLAH', kalimah yang menafikan segala kekuasaan selain Allah.

Dalam kesibukan memprotes masalah ini, pernahkah kita menanyakan diri sendiri, adakah kita telah menjaga kalimah 'Laa Ilah Illa ALLAH' dalam diri kita? Umat Islam sibuk menyerang kaum kafir yang menyalah gunakan nama Allah tetapi tidak pula sibuk menentang sebarang bentuk syirik, bidaah, khurafat yang berleluasa dalam masyarakat. 'Orang-orang agama' tidak terlepas memanaskan isu ini agar mereka mendapat perhatian masyarakat dan tidak tegar memberitahu masyarakat tentang kekeliruan masyarakat dalam agama mereka sendiri.

Mereka beria-ia ingin menjaga kalimah Allah agar jangan dieksploitasi oleh golongan tertentu, namun bila ditanyakan kepada mereka soalan akidah yang sangat basic "aina Allah?", adakah semua yang sibuk memprotes ini tahu apakah jawapannya? Kalau yang tahu jawapannya iaitu "Allah di atas langit", itu tidak mengapalah, at least mereka tahu 'siapakah Allah' yang ingin mereka jaga kalimahNya agar tidak tercemar oleh golongan Kuffar. Tapi bagi mereka yang jawapannya "entah, tidak tahu", " Allah ada di mana-mana", "Allah ada dalam setiap hati manusia", maka lebih baiklah 'puak-puak' ini duduk dalam rumah jer, cari ustaz yang tulen, baca kitab banyak-banyak, dan pelajari Asma' wa Sifat, kerana mereka sendiri tidak tahu 'siapakah Allah' yang ingin mereka pelihara kesucian kalimahNya.

Sebagai penutup kata, penulis ingin sampaikan nasihat daripada seorang ulama Jordan, Syaikh Salim, dipetik daripada blog sahabat ana, http://penaminang.blogspot.com/

A) Jangan sesekali kamu berpegang kepada benda yang kamu tidak tahu. (Jangan sesekali kita memperkatakan sesuatu hal tanpa kita mengetahui maklumat yang sebenar / jangan menuduh sesiapa selagi mana kita tidak ada bukti yang sahih / jelas)

B) Dalam situasi sebegini, Umat ISLAM diminta untuk berdiam diri dari mengeluarkan sebarang kenyataan. Biarkan ulama dan pemerintah menyelesaikan masalah ini.

C) Keluar dan berbicara serta mengingkari apa yang yang dilakukan oleh pelaku berkenaan. (Keluarkan kenyataan tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut / Menerangkan kepada orang bukan ISLAM bahawa ISLAM tidak pernah menyuruh umatnya menyerang manusia yang tidak bersalah)

D) Dekati ulama dan jangan mengikut hawa nafsu (Apabila timbul persoalan sebegini, maka patut Masjid-Masjid dipenuhi dengan orang ISLAM bagi mendapatkan maklumat sebenar mengenai isu ini dari perspektif ulama dan tidak hanya bersandarkan akal fikiran / Tidak ikut hawa nafsu, sebaliknya menyerahkan perkara ini pada tangan ulama)

Sabtu, 2 Januari 2010

Mengikuti Quran dan Sunnah

Sememangnya kita diwajibkan mengikuti Quran dan Sunnah serta pemahaman Salaf. Dalam suasana Islam yang terdedah kepada perbezaan khilaf yang sangat dahsyat, sehingga khilaf terjadi kepada persoalan-persoalan ushul (pokok) dan bukan lagi persoalan furu' (cabang), maka sewajarnya kita mengambil pedoman daripada hadith ini :

1. Dari al-Irbadh bin Sariyah r.a, dia berkata :

"Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kami dengan peringatan yang membuatkan hati kami menjadi takut dan mata menangis. Maka kami berkata : 'Ya Rasulullah SAW, sepertinya itu adalah nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami'. Maka jawab Rasulullah SAW :

"Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwalah kepada Allah, mendengar dan mentaatinya walaupun kalian dipipin oleh seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa di antara kalian yang berumur panjang, maka kalian akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa Rasyideen yang diberi petunjuk, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah ajaran agama yang dibuat-buat kerana semua bidaah itu adalah kesesatan"

(Riwayat Abu Dawud,at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. at-Tirmidzi berkomentar :hasan sahih), sahih oleh al-Albani.

Sebahagian mungkin menganggap perkara bidaah adalah hal yang remeh, sehingga memasukkan apa yang dikatakan bidaah itu adalah Khilaf. Namun, adakah suatu yang jelas dari kalangan ulama muktabar adalah bidaah dianggap remeh?

2. Dari Ibnu Abbas r.a. , bahawa Rasulullah SAW bersabda di hadapan manusia pada haji Wada':

"Sesungguhnya setan telah berputus asa daripada disembah di tanah (negeri) kalian, akan tetapi dia rela ditaati dalam perkara selain itu dari amal-amal kalian yang dianggap remeh, maka berhati-hatilah. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selamanya asalkan kalian berpegang kepadanya, iaitu kitabullah dan sunnah nabiNya"

(Riwayat al-Hakim, dan dia berkomentar: sanadnya sahih. al-Bukhary berhujjah dengan Ikrimah manakala Muslim berhujah dengan Abu Uwais. Hadith ini memiliki dasar dalam As-Sahih)

Mungkin ramai yang terkeliru dengan istilah 'bidaah hasanah'. Namun, ini hanya merujuk kepada suatu perkara yang disebut sebagai bidaah dari segi laghwiyyah (bahasa), contoh seperti kemajuan dalam bidang teknologi, kemajuan dan pembaharuan dalam bidang ilmu dan sebagainya. Adapun, bidaah dari segi syar'iyyah, contoh yang melibatkan ibadah khusus, maka tidak wujud istilah 'bidaah hasanah'.

Maka, penulis bawakn sebuah hadith lain yang menyeru agar kembali kepada Quran dan Sunnah dan meninggalkan bidaah.

"Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diadakan itu adalah bidaah, dan setiap bidaah itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu adalah di neraka"

(Riwayat An-Nasaei dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan sanadnya sahih sepertimana yang dikatakan oelh Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah r.a di dalam Ibthal at-Tahlil)